ŠTATÚT SÚŤAŽE/í

 (ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Meno a Priezvisko: Samuel Horňák

Adresa:                     Zlatná 727/13, 972 17 Kanianka

  1. Termín konania súťaže

Termín konania súťaže je uverejnený v konkrétnom súťažnom príspevku. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

  1.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť každý. Komunikácia bude však prebiehať v slovenskom jazyku. Výhra bude odovzdaná či zaslaná len na adresu na území Slovenskej republiky.

  1. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže treba splniť podmienky uverejnené v konkrétnom súťažnom príspevku.

  1. Výhra

Výhry o ktoré sa súťaží sú uverejnené v konkrétnom súťažnom príspevku.

  1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz/i náhodne vybraný.

Oznámenie o víťazovi súťaže/í bude zverejnené buď v komentári pod súťažným príspevkom, alebo v novom príspevku na FB stránke danej webovej stránky. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom cez profil na sociálnej sieti, ktorým sa do súťaže zapojil . Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 7 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať ale neoznámi kam chce aby mu bola poslaná, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie o konkrétnu výhru zopakuje.

  1. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

  1. Ochrana osobných údajov

Každý kto sa do súťaže zapojí, môže byť ako výherca označený na sociálnej sieti. Ak výherca uvedie adresu na ktorú chce poslať výhru, táto informácia bude použitá na dané účely.

  1. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Kanianke, dňa 02.10.2022